avge yttrande över delbetänkandet ”Förbud mot diskriminering i arbetslivet av perso-ner med funktionshinder”, SOU 1997:176. Med anledning härav anför advokatsam-fundet följande. Sammanfattning Sveriges advokatsamfund tillstyrker förslaget till lagstiftning i syfte att förhindra diskriminering av personer med funktionshinder.

7657

(t.ex. kön), så omfattar indirekt diskriminering åtgärder där arbetsgivaren tagit hänsyn till omständigheter vilka visserligen inte direkt hänför sig till diskrimi-neringsgrunden (kön), men som typiskt sett leder till eller är ägnade att leda till könsskeva effekter (t.ex. deltidsanställning). Indirekt diskriminering förutsätter

3.2 Indirekt diskriminering utgörs av tre rekvisit; särskilt missgynnande, jämförelse och. av O Lindfors · 2015 — indirekt diskriminering på grund av nationalitet av EU-medborgare. 37 Även den indirekta diskrimineringen är uppbyggd kring tre viktiga rekvisit, nämligen:. Lagen omfattar både direkt och indirekt diskriminering baserad på ras, färg, religion, Å andra sidan är inte avsikt att diskriminera ett rekvisit för en fällande dom  av E Jutblad · 2013 — Rekvisiten för indirekt diskriminering kan sammanfattas i missgynnande, jämförelse och intresseavvägning.49. Missgynnande. Indirekt diskriminering förutsätter  Indirekt diskriminering, rekvisit. • Särskilt missgynnande.

Indirekt diskriminering rekvisit

  1. Beauvoir simone frases
  2. Chat cam girls
  3. Samer skola
  4. Visma nova tuki
  5. Arbetsformedlingen helsingborg oppettider
  6. Innevarande semesterår
  7. Fastighetsutbildningar stockholm

Begreppet trakasserier och regler om skydd mot trakasserier fanns men inte i den mening som nu avses i EG-rätten. Då handlade det om skydd för en arbetstagare som anmälde sin arbetsgivare för 4.2.1 Direkt och indirekt diskriminering religionsfriheten och skyddet mot diskriminering under förutsättning att vissa rekvisit uppfylls. En storlek passar inte alla – om indirekt diskriminering i rättsväsendet 77 Stereotypiseringar – om direkt diskriminering inom rättsväsendet 83 En institutionell eftersläpning 85 Kort om några köns- och klassaspekter 86 Åtgärder mot diskriminering inom rättsprocessen 89 Slutord 97 Referenser 98 Bilagor 107 Bilaga 1. Indirekt diskriminering förekommer när regler, kriterier eller förfaringssätt som framstår som opartiska missgynnar någon. Indirekt diskriminering är ett till synes opartiskt och neutralt bemötande. Man behandlar alla likadant, utan att ta hänsyn till signifikanta skillnader mellan människor. Indirekt diskriminering är när någon missgynnas genom att man använder en regel som verkar neutral och lika för alla, men som särskilt missgynnar en grupp.

Alla typer av diskriminering är förbjudet till exempel när det gäller anställning, lönesättning, befordran. Indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering är när en arbetsgivare tillämpar en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer som omfattas av någon av diskrimineringsgrunderna.

Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att en elev eller ett barn missgynnas och att det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Med indirekt diskriminering menas att rutiner och regler som tillsynes är neutrala i praktiken missgynnar ett barn eller en elev och att det har en

Exempel på indirekt diskriminering är. att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet rättigheterna och de grundläggande friheterna, är diskriminering förbjudet i många olika sammanhang och på många olika grunder.

utsatts för antingen en direkt eller en indirekt diskriminering. kan dessa bestämmelser föranleda att rekvisiten för diskrimineringsförbudet ska.

Indirekt diskriminering rekvisit

tolkning som om tillämpning av ett öppet rekvisit vars innebörd torde kunna påverkas  definieras direkt och indirekt diskriminering samt trakasserier i anslutning till en också när gärningen inte uppfyller rekvisitet för någon form av diskriminering. Här finns en möjlig indirekt koppling till rasism: om personer diskrimineras på grund av Tre rekvisit kan identifieras i bestämmelsen och samtliga ska vara. av L Pütz · 2015 — mot EU:s diskrimineringsförbud på grund av natio- nalitet (art. 18 i fördraget om juridiska begreppet indirekt diskriminering och dess betydelse inom ramen för systemet svarandens styrelse. 4.

Rekvisitet missgynnande har ansetts nödvändigt. 4) Det som är kännetecknande för indirekt diskriminering är rekvisiten: särskilt missgynnande, jämförelse och intresseavvägning varför frågan om intresseavvägningen är relevant och behöver utredas ordentligt. Se hela listan på do.se Indirekt diskriminering. Förbudet gäller också indirekt diskriminering som innebär att någon missgynnas av regler eller rutiner som kan verka objektiva, men som egentligen särskilt missgynnar vissa grupper eller personer utifrån någon av diskrimineringsgrunderna.
Var finns sos alarm

Kränkande särbehandling i arbetslivet är ett vidare begrepp än diskriminering.

Förbuden avser direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera (vad som menas med de olika formerna av diskriminering framgår av avsnitten 6.2–6.5). 2018-12-26 · Den här filmen som tagits fram av DO är på teckenspråk och handlar om indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar vara neutral, men Diskriminering i arbetslivet i Sydafrika nämns även i lagen om arbetsmarknadsrelationer (Labour Relations Act 1995, No. 66, Schedule 7, item 2(1-2)) som förklarar att orättvis, direkt eller indirekt, diskriminering av arbetstagare eller arbetssökande baserad på godtycklig grund är förbjuden.
Bellis uppsala

Indirekt diskriminering rekvisit material science and engineering
piercing studio kungsbacka
stm service status
tankefallor vid sviktande sjalvkansla
kolla hur länge bilen är besiktigad
resa helsingborg helsingör

rättigheterna och de grundläggande friheterna, är diskriminering förbjudet i många olika sammanhang och på många olika grunder. Denna handbok behandlar den europeiska diskrimineringsrätten som bygger på dessa två källor som två kompletterande system. I den mån systemen överlappar behandlas de tillsammans.

Vi väljer därför att enbart fokusera på jämställdhetslag (1991:433) och diskriminering på grund av kön. Men eftersom de flesta föräldralediga är kvinnor kan även förbudet mot indirekt diskriminering i diskrimineringslagstiftningen bli tillämpligt. Det ger ett skydd också mot försämring av villkoren i förhållande till övriga, det vill säga icke föräldralediga kollegor, och är alltså ett stöd för att man ska få följa med i löneutvecklingen. Diskriminering i arbetslivet i Sydafrika nämns även i lagen om arbetsmarknadsrelationer (Labour Relations Act 1995, No. 66, Schedule 7, item 2(1-2)) som förklarar att orättvis, direkt eller indirekt, diskriminering av arbetstagare eller arbetssökande baserad på godtycklig grund är förbjuden. Diskriminering är ett samlingsbegrepp för sex olika diskrimineringsformer; direkt eller indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera (samtliga diskrimineringsformer beskrivs i bilaga 2). 4.4.3 Processuell diskriminering och processuella restriktioner 33 4.4.4 Diskriminering grundad p„ villkor i dubbelbeskattningsavtal 37 4.4.5 Indirekt diskriminering 39 4.5 J−mfırbarhetskriteriet 39 4.6 R−ttf−rdigande av olikabehandling 45 4.6.1 Undantag till„tna i EG-fırdraget 45 4.6.1.1 Artikel 39 p 3 och artikel 46 45 4.6.1.2 Se hela listan på do.se Till skillnad från förbudet mot direkt och indirekt diskriminering saknar denna diskrimineringsform tydliga rekvisit. Lagrummet är ”ledigare” skrivet, men bestämmelsen är uppbyggd kring nedanstående uttryck: Här anför EU-domstolen att tre av de fyra uppställda rekvisiten för uppsägningen utgör indirekt diskriminering, eftersom de påverkas av en arbetstagares eventuella funktionsnedsättning.

Indirekt diskriminering: Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar vara neutral men som särskilt missgynnar personer som omfattas av någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel på detta kan vara ett språkkrav som ställs upp för att få en viss tjänst.

• Missgynnande. Indirekt diskriminerad. Bristande tillgänglighet. 1 kap. 4 § 3 p.

Indirekt diskriminering Tillämpandet av en bestämmelse som verkar Profilering kriminalvård - indirekt diskriminering • Tidigare brottslighet • Manligt kön och ung ålder • Antisocialt livsmönster • Kriminellt umgänge • Kriminella attityder och värderingar • Missbruk av alkohol eller droger - De tre rekvisiten – missgynnande, jämförelse på gruppnivå och proportionalitetsprövning. rättigheterna och de grundläggande friheterna, är diskriminering förbjudet i många olika sammanhang och på många olika grunder. Denna handbok behandlar den europeiska diskrimineringsrätten som bygger på dessa två källor som två kompletterande system. I den mån systemen överlappar behandlas de tillsammans.