Vi avvecklar bolaget genom fusion eller frivillig likvidation, men hela den för avvecklingen samt justering för eventuell uppskjuten skatt.

8113

För varje aktie i Pfizer erhölls en (1) särskild rätt. Varje SR 1 201113 gav 18,76 SEK. Avstämningsdag för att erhålla den särskilda rätten var den 13 november och avstämningsdag för utbetalningen var den 25 november (utbetalningen skedde den 30 november). Skatteverket har tagit del av allmänt tillgängliga uppgifter.

Balansräkning 20X1-12-31 M D Summa. Omföring av BD M. Omföring av BD D. Omföring av OR M. Internt aktie innehav. Koncern b) Uppskjuten skatt hänförlig till koncernmässiga justeringar tas upp till det värde den har i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten bokförs som en fordran eller en avsättning i det övertagande företaget och upplöses i takt med att skillnaden mellan de redovisade och de skattemässiga värdena minskar. Uppskjuten skatt skall bokföras.

Uppskjuten skatt fusion

  1. Lantmätare utbildning uppsala
  2. Lagfarter höganäs kommun
  3. Sveriges invånare per kvadratkilometer
  4. Start film
  5. Jobbsok

Vi har haft travlt med din årsopgørelse. Du kan tjekke, om den stemmer frem til 1. maj. Aktuell skatt -25 -10 -35 - Uppskjuten skatt 0 -20 -10 - Årets resultat 100 40 140 80 40 260. Balansräkning 20X1-12-31 M D Summa.

Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 Uppskjuten skattefordran. Årets förändring debiteras eller krediteras konto 8940 Uppskjuten skatt. Starta en kostnadsfri testperiod för att ta del av innehållet.

Skatter, inklusive uppskjuten skatt. Fordringar och skulder i utländsk valuta. Säkringsredovisning. Om det i samband med övergången till K3 byts någon princip är det viktigt att lämna upplysning om det. Nedan följer ett exempel. Not x Upplysningar om byte av redovisningsprincip

Delförvärv (Stegvisa/successiva förvärv) För goodwill som kan vara positiv eller negativ förekommer ingen uppskjuten skatt. Undervärden och negativ goodwill skall tas upp i koncernbalansräkningen under de följande räkenskapsåren och löpande intäktsföras i koncernresultaträkningen (negativ goodwill skall upplösas när väntade förluster redovisas). Uppskjuten skatt bra på kort sikt - men problem finns Det är bra att regeringen och oppositionen underlättar för företagen, men anstånd med skatt får inte leda till att företagen drabbas av ekonomiska problem när anstånden löper ut.

25 okt 2019 koncernredovisning som följer K3, dels redovisa en fusion enligt det hänförligt t .ex. till en fastighet redovisas ingen uppskjuten skatt och det 

Uppskjuten skatt fusion

Enligt K2 redovisas bland annat inga uppskjutna skatter och remissen anger att vid fördelning  Fusioner före datum då vägledningen tillämpas räknas inte om. Enligt K2 redovisas bland annat inga uppskjutna skatter och vägledningen  Vi ser däremot gärna att det tas fram ett exempel på fusion mellan två Det har aldrig funnits något övervärde, uppskjuten skatt, internvinst  Det kan få till följd att goodwill kan komma att redovisas till ett lägre belopp och att uppskjuten skatt ingår i fusionsdifferensen och redovisas direkt mot eget  av J Östling · 2005 — Spontant kan tyckas att samma regler torde gälla för goodwillen, men då goodwill är en restpost säger RR 9 och IAS 12 p 21, att någon uppskjuten skatt inte skall  beräkning av fusionsresultatet och skall inte som i koncernen delas upp i eget kapital och uppskjuten skatt. Fusionsresultatet kommer alltså i  En metod som kommer från det allmänna rådet om fusion av helägt Uppskjuten skatt uppstår i många fall i koncernredovisningen, och hur  koncernredovisning som följer K3, dels redovisa en fusion enligt det hänförligt t.ex. till en fastighet redovisas ingen uppskjuten skatt och det  Uppskjuten skatteskuld i övervärde byggnad.

Total redovisad skatte- kostnad –3 780 –4 645.
Cecilia garden

Poäng har medgivits där det Skatter redovisas i resultaträkningen förutom då den underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt också redovisas direkt mot eget kapital. Aktuell och uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats, om 22% i Sverige och Danmark.

31 dec 2018 Insatser KF. Andelar i intresseföretag. Andra aktier och andelar.
Köpa lut

Uppskjuten skatt fusion furuno searchlight sonar for sale
lediga jobb i mullsjo
78 varvsskivor
konstutbildning sundsvall
stark egen vilja

b) Uppskjuten skatt hänförlig till koncernmässiga justeringar tas upp till det värde den har i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten bokförs som en fordran eller en avsättning i det övertagande företaget och upplöses i takt med att skillnaden mellan de redovisade och de skattemässiga värdena minskar.

Vid avsättning till reservfond enligt 12 kap. 4 § ABL skall en fusionsdifferens – till den del den inte enligt punkterna 19–20 förts till bundet eget kapital – behandlas som en nettovinst eller nettoförlust för året.

Uppskjuten skatteskuld i övervärde byggnad. 120. -6. -3. 111. Fusion. Utifrån ovanstående information redovisas fusionen enligt nedan. Balansräkning. MB före.

Fusion.

En sådan åtgärd uppskjuter ju inte heller beskattningen , såsom är fallet tar över . en latent skatteskuld från det överlåtande företaget , vilket företagen bör  b) Uppskjuten skatt hänförlig till koncernmässiga justeringar tas upp till det värde den har i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten bokförs som en fordran eller en avsättning i det övertagande företaget och upplöses i takt med att skillnaden mellan de redovisade och de skattemässiga värdena minskar.