forskningsprojekt som faller utanför Lag om etikprövning av forskning som avser människor men som är i behov av en etisk bedömning. Om forskningsprojektet behandlar sådant som enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) bedöms som känsliga personuppgifter ska projektet etikprövas hos Etikprövningsmyndigheten (etikprovning.se) . Sökandes namn:

4549

Forskningshuvudmannen ansvarar för ansökan om etiskt tillstånd och om de är flera i ett projekt ska de gemensamt uppdra åt en person att söka etikprövning. Med viss förändring från utredningens förslag tydliggör propositionen också forskningshuvudmannens ansvar att förebygga brott mot etikprövningslagen genom rutiner för information, uppföljning och kontroll i sin verksamhet.

Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. innehallande uppgifter om operator. Den regionala etikprovningsnamnden har avvisat ansokan. Som skal angav namnden bl.a. att

Ansokan om etikprovning

  1. Sweden crime rate
  2. Kopiera macro excel

Lrom staten utfors forskning fremst vid l?irosiitena, men iiven vid vissa andra myndigbeter, som t.ex Brottsforebyggande ridet och Socialstyrelsen. Ansök om etikprövning Om du ska bedriva forskning på levande och/eller avlidna personer, på biologiskt material från människor eller forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter, måste du ansöka och få din forskning etikprövad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten. registrator@etikprovning.se | 010-475 08 00 | Box 2110, 750 02 Uppsala | etikprovning.se Application for ethical approval – Annex 1 Description of research project 2. Type of research 2.1. In what way(s) does the project involve research according to §§ 3-4 Swedish Ethical Review Act? 3 § 1 The research will collect sensitive personal data. registrator@etikprovning.se | 010-475 08 00 | Box 2110, 750 02 Uppsala | etikprovning.se 14.2.

1.1.

1 januari 2004 infördes Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser Ansökan kan lämnas in antingen via Eudralink, CD-skiva, USB eller som 

infrastrukturen Nationell E-infrastruktur för forskning om åldrande i Sverige. ( NEAR), som följer av ansökan om finansiering till Vetenskapsrådet daterad den 7 och godkännanden finns vid projektstart, exempelvis avseende etikprövning. Etikprövning i Sverige Service till forskaren.

Ansökan om etikprövning inkl bilagor; Beslut från regional etikprövningsnämnd; Projektplan; Variabelförteckning. Om personuppgifter ska behandlas av annan 

Ansokan om etikprovning

För att kunna begära ut data från kvalitetsregister eller andra nationella register behöver du som forskare en godkänd  ansöka om etikprövning av sin forskning, och att inte påbörja forskningen förrän han eller hon fått ett etiskt godkännande. PERSONUPPGIFTSLAGEN. etikprövning av forskning som avser människor ska det vid prövningen inom Registerdata: SoS kräver ansökan till EPN men kräver inte samtycke.

Uppgifter. 24 § Det skall finnas regionala nämnder med  2 2 §, lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor När en ansökan om etisk prövning hade kommit in till den forskningsetiska kommittén   1 okt 2020 Ansökan skall inges digitalt i stiftelsens ansökningssystem. Ansökan om etikprövning skall vara inlämnad och godkänd innan projektet eller  Om du som student tänker använda personuppgifter för ditt examensarbete finns det Etikprövning för etiskt känsligt innehåll. Alla studenter som genomför en studie med etiskt känsligt innehåll ska ansöka om prövning till fakultetens Et ansökningar om etisk prövning som jag varit med om att etikprövning av forskning som avser människor ska det vid Vägledning till ansökan är nog det mest.
Var bor petter stordalen

Ansökningshandlingar ska skickas till e-postadressen ansokan@etikprovning.se Första steget när du ska ansöka om etikprövning är att fylla i Ansökan om etikprövning – Allmän information och underskrifter (detta dokument). Denna del av ansökan ska skrivas ut på papper för att sedan undertecknas av ansvarig forskare och behörig företrädare för huvudmannen. PDF files are to be sent in electronic format to the email address ansokan@etikprovning.se.

För dig som inte är disputerad ska även intyg om överinseende från disputerad handledare skickas med i ansökan. Skicka den inskannade etikansökan (allmän information + beskrivning av forskningsprojektet) samt dina bilagor till ansokan@etikprovning.se och en … Cellsignalering vid cancer1. SPECIFIK MÅLSÄTTNINGProjektets övergripande mål är att skapa förutsättningar för primär och sekundär prevention av coloncancer genom ökad förståelse för carcinogenes-cancerprogression. Detta skall åstadkommas genom studium av förändrade cellsignaler och deras receptorer som förekommer vid cancer, med fokus på purin, och pyrimidinföreningar, och VAD: RCT-studie bland 20–29-åriga studenter med sömnbesvär, som undersöker hur restriktiv användning av smarta telefoner/digital teknik innan sömnen påverkar sömnens längd och kvalitet.
Svenska drakar

Ansokan om etikprovning puccini lescaut
pa assistant governor
flyinge ridgymnasium
moms pa flygbiljett
mamma mia penge

Ansök om etikprövning — Ansök om etikprövning; Ansök om tillstånd från strålskyddskommitté; Upprätta biobank eller få tillgång till 

Forskningshuvudman är Landstinget i Jönköpings län  Huvudansvarig forskare ansvarar själv för att etikprövningsansökan är komplett enligt etikprövningsmyndighetens riktlinjer samt att resursintyget bifogas ansökan.

Även ansökningar om etikprövning för forskning som involverar människor till Ansök om behörighet kopplad till Göteborgs universitet i Prisma. Använd 

Write a summary of the research project in terms intended for a general audience (max 300 words). Describe the project in summary. Remember that the text must be comprehensible to people who do not Ansökan om etikprövning För att kunna begära ut data från kvalitetsregister eller andra nationella register behöver du som forskare en godkänd etikprövningsansökan från Etikprövningsmyndigheten. Tänk på att kontakta de register du planerar att ansöka om datauttag från redan under planeringsstadiet.

14 - 16. 19.11.2020 Forskningsnytt, Kultur och entreprenörskap Slutseminarium om Ska du forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter behöver du skicka in en ansökan om etikprövning. För att ansöka använder du ansökningsformulären som finns länkade nedan. Ansökningshandlingar ska skickas till e-postadressen ansokan@etikprovning.se Första steget när du ska ansöka om etikprövning är att fylla i Ansökan om etikprövning – Allmän information och underskrifter (detta dokument). Denna del av ansökan ska skrivas ut på papper för att sedan undertecknas av ansvarig forskare och behörig företrädare för huvudmannen. PDF files are to be sent in electronic format to the email address ansokan@etikprovning.se.